Kallelse till Årsmöte 2018 i Föreningen AMPRNet Sverige

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas i mars månad med föreskriven dagordning.
Kallelse ska ske senast tre veckor i förväg.
Vid årsmötet 2017 fick styrelsen i uppdrag att lägga ett styrelseförslag om en stadgeändring för att möjliggöra samförläggning av föreningens årsmöten med SSAs årsmöten (som sker i april) i avsikt att underlätta för medlemmarna att delta genom att minska resandet. För snabbast möjliga beslut om detta krävs 2/3 majoritet vid kommande ärsmöte.
Styrelen föreslår att årsmötet 2018 hålles viaen telekonferens i mars, för att bland annat besluta omstadgeändringen, som sedan följs upp vid ett fysiskt extra medlemsmöte i samband med SSAs ärsmöte och SK0LW radiomässa i Eskilstuna lördagen 21 april 2018. Datum för telekonferensen kommer att meddelas så snart som beslut har fattats.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Föredragning och godkännade av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
 7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 9. Val av ordförande.
 10. Val av två styrelseledamöter jämte en suppleant.
 11. Val av en revisor och en revisorsuppleant
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av budget för räkenskapsåret samt maximal medlemsavgift fär detsamma
 14. Styrelseförslag: Stadgeändring paragraf 5: Årsmöte skall hållas före utgången av april. (kräver minst 2/3 majoritet)
 15. Motioner (Skall skriftligen inkomma till styrelsen senast under januari)
 16. Övriga frågor (endast diskussion).
 17. Mötets avslutande
Tid och plats meddelas senare